Xianju
Xianju
CN
Xianju
Fumeisong (Mometasone Furoate Cream)
10g:10mg
Cream
Indications: used for the treatment of eczema, neurodermatitis, atopic dermatitis and skin pruritus.
Return XianjuXianju